Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Pré-publication, Document de travail

Bảng phiên âm quốc tế. Bản tiếng Việt

Résumé : Tập tin này gồm: bản tiếng Việt của Bảng phiên âm quốc tế (IPA), và một số giải thích về việc dịch các thuật ngữ sang tiếng Việt. Việc dịch gặp rất nhiều khó khăn do một số thuật ngữ chưa hề được dịch sang Tiếng Việt trước đây, một số khác lại được một số dịch giả dịch theo các cách khác nhau. Mỗi một thuật ngữ được đề xuất trong bảng IPA phiên bản tiếng Việt này đều đã được cân nhắc và trao đổi kĩ càng trong nhóm thực hiện để đưa ra phương án hợp lý nhất, tuân thủ 3 tiêu chí như sau: - Rõ và sát với nét nghĩa chính của thuật ngữ gốc, - Ưu tiên các cách dịch đã phổ biến và lưu hành trong giới Việt ngữ học, - Ngắn gọn, dễ hiểu và mang tính hệ thống.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02469549
Contributeur : Alexis Michaud <>
Soumis le : jeudi 6 février 2020 - 15:56:29
Dernière modification le : mardi 23 juin 2020 - 08:49:13

Fichier

2019_IPAtiengViet_VoiLoiGiaiTh...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Licence


Distributed under a Creative Commons Paternité - Partage selon les Conditions Initiales 4.0 International License

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02469549, version 1

Citation

Minh-Châu Nguyễn, Thị Thu Hà Phạm. Bảng phiên âm quốc tế. Bản tiếng Việt. 2020. ⟨halshs-02469549⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

107

Téléchargements de fichiers

71