B. Wenze, Mulaoyu yanjiu (Studies of the Mulao) Beijing: Minzu chubanshe, 2003.

C. Hong-'en, Lahuyu jianzhi (Outline of the Lahu Grammar), 1986.

C. Guoqing, Kemuyu yanjiu (Studies of the Kemu) Beijing: Minzu chubanshe, 2002.

C. Guoqing, Kemieyu yanjiu (Studies of the Kemie) Beijing: Minzu chubanshe, 2005.

B. Comrie, The Areal Typology of Chinese: Between North and Southeast Asia, Chinese Linguistics in Leipzig, CLE, pp.1-21, 2008.

D. Qingxia, Langsuyu yanjiu (Studies of the Langsu) Beijing: Minzu chubanshe, 2005.

D. Qingxia and J. Ying, Mengya qi liangci de leixingxue tezheng-Jingpo yu liangci de ge'an yanjiu (Typological characteristics of classifiers at a primitive stage-the case of Jingpo), Studies on Sino-Tibetan languages: Papers in honor of Professor Hwang-Cherng Gong on his seventieth Birthday. Taipei: Academia Sinica, pp.315-325, 2004.

P. Downing, Numeral Classifier System-The Case of Japanese, 1996.

M. S. Dryer, The Greenbergian word order correlations'. Language, pp.81-138, 1992.

M. S. Dryer, Word Order in Sino?Tibetan Languages from a Typological and Geographical Perspective The Sino?Tibetan Languages, pp.43-55, 2003.

F. Mei, Binyu yu dongliang ciyu de cixu wenti, Zhongguo Yuwen, pp.54-64, 1993.

F. Jingqi and X. Dan, SVO yuyan li de binyu qianzhi' (Preverbal object in SVO languages, Minzu yuwen, pp.3-15, 2009.

G. Yongqi, Mangyu yanjiu (Studies of the Mang) Beijing: Minzu chubanshe, 2003.

G. Yongqi, Buxingyu yanjiu (Studies of the Buxing) Beijing: Minzu chubanshe, 2004.

J. H. Greenberg, Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements, pp.73-112, 1963.

C. Hagè-ge, Le chinois, l'ordre des mots et l'ordre du pensable'. T'oung Pao. LXXI, pp.263-274, 1985.

M. J. Hashimoto, The genealogy and the role of the classifier in Sino-Tibetan', Computational Analyses of Asian & African Languages, pp.69-78, 1977.

H. Jiren and J. Zhuyi, Naxiyu jianzhi (Outline of Naxi Grammar) Beijing: Minzu chubanshe, 1985.

H. Yifang, Dunhuang Tulufan wenshu zhong zhi liangci yanjiu (Studies of classifiers attested in texts of Dunhuan and Tulufan), 2000.

H. Shengzhang, Liang Han shidai de liangci' (Classifiers during the Han), Zhongguo Yuwen, pp.21-28, 1961.

H. Xing, Woguo shaoshu minzu yuyan de cixu leixing' (The Word Order typology of minority languages in China) Minzu yuwen, pp.10-18, 1996.

J. Haiyue, Han-Chao yu shuliang duanyu de xingshi ji yuyi bijiao' (Syntactic and semantic comparison of numeral classifiers in Chinese and Korean), 2005.

. Han-zang-yuxi-liangci-yanjiu, Studies of classifiers in Sino-Tibetan) Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, pp.499-505

L. Daqin, Gemanyu yanjiu (Studies of the Geman) Beijing: Minzu chubanshe, 2002.

L. Daqin, Sulongyu yanjiu (Studies of the Sulong) Beijing: Minzu chubanshe, 2004.

L. Jinfang, Buyangyu yanjiu (Studies of the Buyang) Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, 1999.

L. Xulian, Laiyu yanjiu (Studies of the Lai) Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, 1999.

L. Yongsui, Kongsangyu yanjiu (Studies of the Kongsang) Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, 2002.

L. Yongsui, Sangkongyu yanjiu (Studies of the Sangkong) Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, 2002.

L. Yuming, Kaobeixing liangci jiqi zai Han-Zang yuxi liangci fazhan zhong de diwei' (Echoclassifiers and their role in classifier development in Sino-Tibetan) Zhongguo Yuwen, pp.27-34, 2000.

L. Yunbing, Lajiyu yanjiu (Studies of the Laji) Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, 2000.

L. Yunbing, Bugengyu yanjiu (Studies of the Bugeng) Beijing: Minzu chubanshe, 2005.

L. Min and Z. Junru, Biaohua yanjiu (Studies of the the Biao, 2002.

L. Lianyun, Salayu jianzhi (Outline of the Sala Grammar) Beijing: Minzu chubanshe, 1985.

. Liu-guangkun, Mawo Qiangyu yanjiu (Studies of the Mawo Qiang) Chengdu: Sichuan minzu chubanshe, 1998.

L. Shiru, Weijin Nanbei chao liangci yanjiu (Studies on Classifiers in Wei-Jin Nan Bei Dynasties), 1965.

D. Liu, Yuxu Leixingxue yu Jieci Lilun (Word Order Typology and a Theory of Adposition), 2003.

L. Shaozun, Pumi fangyan yanjiu (Studies on Pumi Dialects) Beijing: Minzu chubanshe, 2001.

L. Shaozun, Menba fangyan yanjiu (Studies on Menba Dialects) Beijing: Minzu chubanshe, 2002.

M. Zongwu, Miaozu Mian yu fangyan yanjiu (Studies on the Mian dialects of the Yao), 2004.

M. Zongwu and L. Yunbing, Jiongnaiyu yanjiu (Studies of the Jiongnai) Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, 2002.

M. Zongwu, Yaoyu jianzhi (Outline of the Yao language Grammar) Beijing: Minzu chubanshe, 1982.

M. Shihua, Kazhuoyu yanjiu (Studies on the Kazhuo) Beijing: Minzu chubanshe, 2003.

M. Shihua, Lun Naxiyu kaobeixing liangci de yufahua' (On the grammaticalization of echoclassifier in Naxi, Han-Zang yuxi liangci yanjiu (Studies of classifiers in Sino-Tibetan). Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, pp.141-165, 2005.

O. Jueya, Jingyu jianzhi (Outline of the Jing Grammar) Beijing: Minzu chubanshe, 1984.

M. Paris, Problè mes de syntaxe et de sé mantique en linguistique chinoise, 1981.

A. Peyraube and T. , Le r??le des classificateurs nominaux en chinois et leur ??volution historique : un cas de changement cyclique, Faits de langue, pp.51-61, 1993.
DOI : 10.3406/flang.1993.1302

URL : http://www.persee.fr/docAsPDF/flang_1244-5460_1993_num_1_2_1302.pdf

A. Peyraube, Shanggu zhonggu hanyu liangci de lishi fazhan' (Evolution of classifiers in Old Chinese and Middle Chinese) Yuyanxue luncong, pp.99-122, 1998.

A. Peyraube, Ordre des constituants en chinois archaï que, Ordre des mots et typologie linguistique, pp.99-110, 2000.
DOI : 10.3406/crai.1997.15757

S. Pei, Yinxu jiagu buci yuxu yanjiu ( Studies on word order of oracular inscriptions on tortoise shells and bones of the Dynasty Yin ruins), 1992.

S. Yuzhi, Yufahua de dongyin yu jizhi (Motivation and Mechanism of Grammaticalization) Beijing: Beijing daxue chubanshe, 2006.

S. Hongkai, Zangmianyu liangci yongfa bijiao' (Comparison of classifiers in Tibeto-Burman Languages) Zhongguo yuyan xuebao, pp.339-355, 1988.

S. Hongkai, Rouruoyu yanjiu (Studies of the Rouruo) Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, 2002.

S. Hongkai and L. Guangkun, Anongyu yanjiu (Studies of the Anong) Beijing: Minzu chubanshe, 2005.

S. Yan, Ru Tang qiu fa xunli xingji de liangci' (Classifiers seen in the Diary of a Pilgrimage to China in Search of the Law, Han-Zang yuxi liangci yanjiu (Studies of classifiers in Sino-Tibetan). Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, pp.387-408, 2005.

T. Yuming, Gu hanyu dongliang biaoshifa tanyuan' (Origin of verbal quantification in Old Chinese), in Zhuming zhongnian yuyanxuejia zixuanji-Tang Yuming (Self-selected collection by notable linguists-Tang Yuming) Hefei: Anhui jiaoyu chubanshe, pp.201-206, 1990.

W. Fushi, Miaoyu jianzhi (Outline of the Miao Grammar) Beijing: Minzu chubanshe, 1985.

W. Li, Hanyu jianshi (Outline of the Chinese Language History) Beijing: Kexue chubanshe, 1958.

W. Qingfeng, Manyu yanjiu (Studies of the Manchu) Beijing: Minzu chubanshe, 2005.

W. Anqi, Fenxi xing yuyan de mingliangci' (Nominal classifiers in analytic languages, Han-Zang yuxi liangci yanjiu (Studies of classifiers in Sino- Tibetan). Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, pp.1-13, 2005.

W. Dan, Hanyu shuliang jiegou yuxu yanbian de lishi kaocha (Diachronic Investigations on Word Order Change of Numeral Classifiers in Chinese) Beijing: Master Dissertation of the CASS, p.17, 2005.

W. Fuxiang, Wei-Jin Nanbei Chao shiqi hanyu mingliangci fanchou de yufahua chengdu' (Degree of grammaticalization of Chinese classifier category in, Linguistic Studies in Chinese and Neighboring Languages: Festschrift in Honor of Professor Pang-Hsin Ting on his 70th Birthday, pp.553-571, 2006.

X. Bolin, Jiarongyu yanjiu (Studies of the Jiarong) Beijing: Minzu chubanshe, 2008.

X. Dan, Typological Change in Chinese Syntax, 2006.

X. Dan, Xiayou Shixingyu de mouxie tedian' (Some characteristics of Shixing at the lower reaches) Minzu yuwen, pp.25-42, 2009.

X. Lin and Z. Yansun, Baiyu jianzhi (Outline of the Bai Grammar) Beijing: Minzu chubanshe, 1984.

X. Dewu, Chaoxianyu jianzhi (Outline of the Korean Grammar) Beijing: Minzu chubanshe, 1985.

Y. Tongyin, Moyu yanjiu (Studies of the Mo) Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe, 2000.

Y. Guichen and L. Zhifeng, Hanyu dongliangci xingcheng de yuanyin' (On the formation of verbal classifiers in Chinese, Guhanyu yanjiu, pp.81-85, 2007.

Z. Jichuan, Cangluo Menba jianzhi (Outline of the Cangluo Menba Grammar) Beijing: Minzu chubanshe, 1986.

Z. Junru, Zhuangyu fangyan yanjiu (Studies on Zhuang Dialects) Chengdu: Sichuan minzu chubanshe, 1999.

Z. Junzhi and Z. Xiancheng, Boshu wushi'er bingfang shuliangci yanjiu' (Studies on numeral classifiers seen in the Fifty-two Prescriptions on silk, Jianbo yuyan wenzi yanjiu (Collected Studies on grammar and graphs found on bamboo slips and silks), 2002.

Z. Yaowen and L. Meizhen, Daiyu fangyan yanjiu (Studies on Dai Dialects) Beijing: Minzu chubanshe, p.18, 2001.