Zpracování e-learningového kurzu češtiny ve formátu MOOC - Inalco - Institut National des Langues et Civilisations Orientales Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2016

Zpracování e-learningového kurzu češtiny ve formátu MOOC

Résumé

Cílem příspěvku je referovat o zpracování frankofonního e-learningového kurzu češtiny pro začátečníky ve formátu MOOC (Massive Open Online Course), který vzniká v současné době na pařížském institutu Inalco. V první části představujeme tento nový typu distančního vzdělávání, jehož charakteristickými rysy jsou volná dostupnost na internetu, omezená doba trvání, průběžné a konečné hodnocení studentů, dominantní využití videomateriálů a důraz na sociální rozměr učení. V druhé části pojednáváme o samotném zpracování kurzu češtiny, jehož struktura a náplň je dána jak požadovanými jazykovými, komunikačními a sociokulturními dovednostmi, tak specifickými možnostmi a omezeními použité technologie.
The aim of this paper is to report on a project which is currently being developed at Inalco (Paris) and which purpose is the design of a MOOC (Massive Open Online Course) on Czech language for beginners. In the first part, we present this new type of distance learning focusing on its specific features: free availability on the Internet, limited duration, continuous and final assessment of students, large use of videos and emphasis on the social dimension of learning. In the second part, we discuss the actual development of the Czech language course which structure and content is determined by multiple factors, mainly by the required language and communication skills and the inherent technological possibilities and limitations.
Fichier principal
Vignette du fichier
SmilauerUBS2016.pdf (609.86 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-01444968 , version 1 (24-01-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01444968 , version 1

Citer

Ivan Šmilauer. Zpracování e-learningového kurzu češtiny ve formátu MOOC. Čeština jako cizí jazyk VIII., Aug 2016, Prague, Czech Republic. pp.107-119. ⟨hal-01444968⟩
82 Consultations
98 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More