D. Andrich, Dvoesmerni rechnik srpskog jargona, 1976.

G. Armianov, Jargonat, bez koito (ne) mozhem, 1989.

G. Armianov, Rechnik na bulgarskiya jargon, 1993.

J. Ayto and J. Simpson, The Oxford Dictionary of Modern Slang, 1992.
DOI : 10.1093/acref/9780199543700.001.0001

A. Flegon, Za peredelami russkih slovarei, 1973.

J. Green, The Slang Thesaurus, Penguin Books, 1988.

N. Handzinskii, Blatnaya poeziya, in: Zhivaya sibirskaya starina, 1926.

J. Hubâcek, Malyslovnik ceskych slang, 1988.

K. Koscinskii, Slovar russkoi nenormativnoi leksiki, 1980.

E. Partridge, A Dictionary of Slang and Unconventional English, 1976.

S. Potapov, Slovar jargona prestupnikov, 1927.

T. Sabljak, Satra -rjecnik satrovackog govora, 1974.

S. Stoikov, Sofiiskiyat uchenicheski govor, 1945.

S. Stoikov, Bulgarska dialectologia, 1968.

P. Voinikov, Tarikatsko-bulgariski rechnik, Rodna rech, 1930.