M. Dans-la, . De, A. Bibliographte, and È. Zijie, An Zijie xiandai qianziwen: Qimeng pian, shuxie pian. fanjian pian È+fllnft É+È HfËH, gf,H. Hf

G. K. An-zijie-È+ll and . Ff\, 1*r., Hanzi kexue de xinfazhan i+?f+E Û!*f 1é8 Xianggang : Ruifu, 1992. [Deux parties : << Wo dui hanzi fazhan de kanfa -+nSJiË+eÉ,RÉ!Ë-i* >>, de An Zijie

B. Kesheng and +. , < Hanzi de shehuixue yanjiu iË?É!t+-gH6fr'z

Ë. Bu-zhankun-ll and . Mr-guofan, Hanzi, hanzi gaige s/ri i4 +,iË?ltË{. Changsha: Hunan renmin chubanshe, 1988.

C. Xianzhuo and H. , Hanzi wenhua mnnbi iË?ÏlLiq?. nei;ing: Yuwen chubanshe, 1992.

C. Haiyang and F. , Hanzi yanjiu de guiji : hanzi yanjiu jishi {F:i'bfr'AE É!$JLFI :iH?Hl'kàrJ?, 1995.

. Cong-wenzi-dao-wenhuct, 1992 nian haixia Liang'an hanzi xueshu zuotanhLti iëI+î!I IL : tee2 +iEilftmËiË?ëî1ùAE-#Ê : Haixia lians'an wenhua jiaoliu yanjiuhui, 1993.

F. Coulmas, The Writing Systems of the World, p.989

J. Dpfnnncts, Chinese ktnguage : Fact and Fantasy. Honolulu : University of Hawai'i press, 1984.

H. Jiuying, I. Shuangbao, and Ë. Ehf, ZsnNc Meng dFtrÉ , Zhongguo Hanzi wenhua daguan +EiË?II|J<ffi. Beijing : Beijing daxue chubanshe, 1995.

J. Feng-ililfl, Wenzi gaige bu fang zhanting X+ÉftËZiFÈfr, Dongfang wenhua 5, pp.13-18, 1994.

K. Zhongye-fejé and *. Hanzi, you teyi gongneng iË?Ê'ffi-qrhÊ?, Hanzi wenhua, pp.59-60, 1992.

R. Kreus and . Curt, Brushes with Power : Modern Politics and the Chinese Art of Calligraphy, 1991.

L. Minsheng and +. , +-, Lt Tao $ffi, Zhaoxue hanzi bainian yuan'an: An Zijie hanzi kexue tixi EËgiÊ?É+Hae : È+ /ljË+Êl?ffifi Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 1994.

L. Zhiji and G. , Hanzi wenhua zonglun iË+IiLfiB,ifr. Nanning : Guangxi jiaoyu, 1996.

Ë. Nte-hongyin, ZhonggLro wenzi gailiie trHl?ttril6. Berjing: Yuwen chubanshe, 1998.

N. Hongyin-ffitaeè, Jiuci dazhu ! ÈtJtt+TiÈ >>. Yuwen jianshe, pp.37-39, 1995.

J. S. Rohsenow, The Second Chinese Characters Simplification Scheme > Chinese Language Planning, Perspectives from China and Abroad, lnternational Journal of the Sociology of lnnguage, 1986.

S. Kyoji-iëffiitiâ-@d, Kanji kôza iH?aÊS. Tokyo : Meiji, 1988.

P. J. Spvsolr, G. Cstnng, and . Kuei-te, Language Reform in China : Documents and Commentary, Armonk, 1979.

. Shen-xiaolong-fizjrffq, Hanzi renwen jingshen lun iË?^Iffil$Èâ, Nanchang : Jiangxi jiaoyu, 1995.

S. Chengpei, *. Ai-f, and <. Shuowen-hanzi-tixi-yu-shanggu, Ë,;[iË?ffi ^ryJ, Nanning : Guangxi jiaoyu, 1996.

S. Xinchun-m and *. Fë, Hanzi wenhua yinlun jH+X,IZ1l|fr, Nanchang: Guangxi jiaoyu, vol.1, p.996

J. Uncer and . Marshall, The Fifth Generation Fallacy : Why Japan is Betting its Future on Artificial Intelligence, 1987.

W. Chang-'an and F. R. , Wenhua de toushi : hanzi lunheng XILâ\AEIH: iË? È-fr141, 1995.

Y. Binyong and F. , Xiandai hanzi guifanhua wenti IEitiË?iAEffi'fLF"I?. Beijing : Yuwen chubanshe, 1995.

Y. Xiaoyuan and Ë. @d, Chongxin renshi hanyu hanzi 'É*fr'ÉKffii{ ÈE, BeUing : Guangming ribao chubanshe, 1988.

Y. Xiaoyuan and Ë. @d, Ershiyi shiii, hanzifahui weili de shidai : An Zij ie y uw en xue s hu s ixian g p ing I unj i :+-1tfÉ, iE+ ae +F 7T É! F+ l\ : Èl1"aEIE1f, 1988.