I. Ang, Un conte polémique édité par Feng Menglong: 'l'épée volante de Lü Dongbin décapite le Dragon Jaune'?ou presque, 1984.

J. A. Berling, Religion and popular culture: the management of a moral capital in The romance of the three teachings, Popular Culture in Late Imperial China, pp.188-218

B. Berthier, La Dame-du-bord-de l'eau, 1988.

J. M. Boltz, A Survey of Taoist Literature: tenth to seventeenth centuries, 1987.

R. Campany, Strange Writings: Anomaly Accounts in Early Medieval China, 1996.

U. Cedzich and . Angelica, The cult of the Wu-t'ung/Wu-hsien in history and fiction: the religious roots of the Journey to the South, Ritual and Scripture in Chinese Popular Religion, five studies, pp.137-218

. Berkeley, Chinese popular culture project, 1995.

M. Certeau and . De, L'écriture de l'histoire, Gallimard, 1975.

I. Charleux, Les 'lamas' vus de Chine: fascination et répulsion Extrême- Orient, Extrême-Occident 24 (special issue, pp.133-52, 2002.

C. Zhen and ?. Harbin, Heilongjiang renmin chubanshe, 1986.

C. Xilun and ?. , Ming Qing minjian zongjiao yu Gansu de nianjuan he baojuan ? ??????????????, Dunhuang yanjiu ????, vol.4, pp.40-49, 1999.

C. Dakang and ?. , Jindai xiaoshuo jiqi yanjiu de shuli miaoshu ??????? ??????, Huadong shida xuebao ??????, vol.4, issue.162, 2002.

L. Chia, Printing for Profit. The Commercial Publishers of Jianyang, Fujian, 11 th -17 th Centuries, 2002.

K. Dean, Lord of the Three in one: the spread of a cult in Southeast China, 1998.

D. Zhimo, ?. Feijian-ji, ?. Zhouzao-ji, and ?. ?. , Tieshu ji ???, Mingdai xiaoshuo jikan ??????, series 1, 1993.

C. Despeux, Immortelles de la Chine ancienne: taoïsme et alchimie féminine, Puiseaux: Pardès, 1990.

?. Kohn and L. , Women in Taoism, Cambridge (Mass, 2003.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00006446

D. Xiaolin and ?. , Jingyan Tengchong Mingshantang yinshua de ba zhong shuji ??????????????, Baoshan shizhuan xuebao ??????, vol.4, p.xx, 2006.

G. Dudbridge, Tang Sources for the study of Religious Culture: Problems and Procedures Religions chinoises: nouvelles méthodes, nouveaux enjeux, pp.141-54, 2001.

V. Durand-dastès, La Conversion de l'Orient: un périple didactique de Bodhidharma dans un roman chinois en langue vulgaire du XVIIe siècle, 2008.

G. Endres, Die sieben Meister des vollkommenen Verwirklichung: der taoistischen Lehrroman Ch'i-chen chuan in Übersetzung und im Spiegel seiner Quellen, 1985.

W. Eichhorn, Bemerkungen über einen taoistischen Roman, Studia Sino-mongolica (Festschrift für Herbert Franke), pp.353-61, 1979.

S. Eskildsen, The Teachings and Practices of the early Quanzhen Taoist Masters, 2004.

M. Esposito, Longmen Taoism in Qing China: Doctrinal Ideal and Local Reality, Journal of Chinese Religions, vol.29, issue.1, pp.191-221, 2001.
DOI : 10.1179/073776901804774604

V. Goossaert, The Invention of an Order: Collective Identity in Thirteenth-Century Quanzhen Taoism, Journal of Chinese Religions, vol.29, issue.1, pp.111-149, 2001.
DOI : 10.1179/073776901804774640

D. Hawkes, Quanzhen plays and quanzhen masters Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient LXIX, pp.153-70, 1981.

A. Herrou, La vie entre soi: les moines taoïstes aujourd'hui en Chine, 2005.

H. Yi and ?. , Jinlian xianshi-xu ?????, Guben xiaoshuo jicheng. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1990.

. Idema, &. Wilt, and S. West, Chinese Theater 1100-1450: a Source Book, 1982.

". Zhongxiu, Jinan lishi renwu ?????? Jinan shi zhengfu wang ?? ????, 2007.

K. Xiaofei, Fox spirits and Daoism in Qing vernacular literature Unpublished paper for the 5th international Daoist studies conference at Wudangshan, 2009.

A. Lévy, Le moine et la courtisane Formation et évolution d'un thème littéraire d'origine Sung Études Song, serie II: Civilisation, pp.139-58, 1980.

L. Fengmao, ?. Wei-zhu, and ?. , Chushen yu xiuxing: Mingdai xiaoshuo zhefan xushu moshi de xingcheng jiqi zongjiao yiyi?yi Shuihu zhuan, pp.85-113, 2003.

L. Junhong and ?. , Wuzhen chanyou qiu bu???????? created on 27-3- 2007 http://blog.hsw.cn/?uid-127498-action-viewspace-itemid-249943

L. Mengsheng and ?. , Qizhen zushi liezhuan-xu ??????? Guben xiaoshuo jicheng ??????. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1994.

L. Shanwen and ?. , Tan Sanjiao kaimi guizheng yanyi xiaoshuo zhong de Lin Zhaoen sixiang ????????????????????, Hanxue yanjiu ????, vol.39, pp.313-355, 2001.

L. Cunren and ?. Ts-'un-yan-], Quanzhen jiao he xiaoshuo Xiyou ji ???? ?????, Idem Hefeng tang wenji ?????, pp.1319-91

. Shanghai, Shanghai guji chubanshe (First published in five separate issues of the Mingbao yuekan ???? in, 1985.

L. Xun, Daoist Modern. Innovation, Lay Practice, and the Community of Inner Alchemy in Republican Shanghai, Cambridge (Mass, 2009.

L. Weiguo and ?. , Jinlian xianshi ????, pp.1625-1631, 2005.

L. Yinan and ?. , Shilun Qizhen tianxian baozhuan de zongjiao neihan ????? ?????????? Heilongjiang shehuikexue ??????? 2, pp.120-122, 2008.

P. Marsone, Accounts of the Foundation of the Quanzhen Movement: A Hagiographic Treatment of History, Journal of Chinese Religions, vol.29, issue.1, pp.95-110, 2001.
DOI : 10.1179/073776901804774596

K. Mcmahon, The Classic Beauty-Scholar Romance and the Superiority of the Talented Woman, Body, Subject, and Power in China, pp.227-53, 1994.

P. Xianyi and ?. , Daojiao shenmei wenhua de lishi, tese ji jianglai ?????? ?????????, Daojiao yanjiu ????, vol.3, pp.24-32, 2002.

N. Jiayu, ?. Zhenliang, and ?. , Qizhen zushu liexian zhuan, Wubai zhong Ming Qing xiaoshuo bolan ?????????, pp.1476-1483, 2005.

M. Shahar and . Ji, Chinese Religion and Popular Literature, Cambridge (Mass, vol.48, 1998.

S. Mu and ?. , Sanjiao tongyuan lu ?????, Zhongguo gudai xiaoshuo zongmu baihua juan ???????????, pp.309-321

W. Gang and ?. , Xiyou ji: yi ge wanzheng de daojiao neidan xiulian guocheng ?? ?: ?????????????, Qinghua xuebao ????, vol.25, issue.1, pp.51-86, 1995.

W. Hanmin and ?. , Daojiao shenxian xiqu yanjiu ????????. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 2007.

W. Zengbin and ?. , Guanyu Zhongguo jindai (Wan Qing) xiaoshuo yanjiu de jige wenti ??????(??)?????????, Xiamen jiaoyu xueyuan xuebao 1, pp.1-4, 2006.

W. Zhenzhong and ?. , Boqu pangsou du shanshu ???????, Zhongguo dushu bao ?????, pp.2006-2011

E. Widmer, Hsi-yu Cheng-tao shu in the context of Wang Ch'i's publishing enterprise, Hanxue yanjiu ????, vol.11, pp.37-64, 1988.

W. Fengjuan and ?. , Jinlian xianshi ????, Zhongguo gudai xiaoshuo zongmu baihua juan ???????????, p.162, 2004.

E. Wong and . Ed, Seven Taoist Masters: a folk novel of China, 1990.

?. Wugou-daoren, Baxian dedao zhuan ?????, 1988.

W. Guangzheng and ?. ?. , Baxian gushi xitong kaolun: neidandao zongjiao shenhua de jiangou jiqi liubian, 2006.

?. Wu-zehan, Hechuan Huishan tang yu Cishan hui jiankuang ?????? ?????, Hechuan wenshi ziliao xuanji ????????, pp.154-163, 1988.

Y. Erzeng, The Story of Han Xiangzi: The Alchemical Adventures of a Daoist Immortal. Transl, 2007.

Y. Kai and ?. , Qizhen yinguo zhuan ?????, pp.1609-1619, 2005.

Y. Mingsheng, ?. Wugen-zi, ?. , H. , and ?. Taibei, Guben Chen Jinggu xiaoshuo zhi faxian ji yanjiu ????? ????????, 2000.

A. C. Yu, Liu I-ming on how to read the Hsi-yu chi (The Journey to the West), How to Read the Chinese Novel, pp.295-315, 1990.

Z. Chuanhui and ?. , Jiaokan ben xu ????, Tuanjie chubanshe, pp.1-4, 1999.

Z. Ying, ?. , C. Su, and ?. , Ming Qing yilai de yuguai zhanghui shuobu ?? ?????????, Kexue yu wenhua, vol.12, pp.42-52, 2000.

Z. Huabin, ?. Liu-shide, ?. , E. Zhongguo-gudai-xiaoshuo-baike-quanshu, and ?. ?. Beijing, Jinlian xianshi ????, 1993.

G. Vincent, Quanzhen, what Quanzhen? Late Imperial Daoist Clerical Identities in Lay Perspective

E. Monica, The Invention of a Quanzhen Canon: The Wondrous Fate of the Daozang jiyao

D. Vincent, A late Qing Blossoming of the Seven Lotus: hagiographic novels about the Qizhen ??

A. David and . Palmer, Globalization and the Quanzhen Daoists: The impact of Western spiritual tourism at Huashan

G. G. Paul and . Van-enckevort, Quanzhen and Longmen identities in the works of Wu Shouyang

M. Yuria, Being Local through Ritual: the Chongkan Daozang jiyao and the Ritual Manuals Compiled by the Quanzhen Daoists

F. Ling, Quanzhen Daoists and zhuyouke ritual healing

R. G. Wang, A Local Longmen Lineage in Late Ming-Early Qing Yunnan

L. Xun, Quanzhen Proliferates Learning: The Xuanmiao Monastery and the Modern Reforms in Nanyang, pp.1880-1940

J. Stephen, Temple and lay Daoists: notes from north China